Het aanbod

Er zijn allerlei mogelijkheden om kinderen extra lessen, mogelijkheden en uitdagingen te geven. Het aanbod daarvoor is divers en komt van vele verschillende aanbieders. Het is uiteindelijk aan scholen zelf om te bepalen wat zij voor hun school en voor hun kinderen het meest geschikt vinden.

Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal mogelijkheden en aanbieders. Dit overzicht is nooit volledig en het is ook altijd mogelijk andere oplossingen en andere aanbieders te gebruiken.

Basicly biedt iedere school alle handvatten om digitale geletterdheid een vaste plek in hun onderwijs te geven.

Lees meer

Leerlingen produceren eigen muziek (HipHop/EDM) op een computer, schrijven (rap-)teksten en nemen die op.

Lees meer

10 weeks breed motorisch beweegprogramma voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs, gericht op plezier, inspireren en het ontdekken van sport en bewegen.

Lees meer

De kern van het evidence-based lesprogramma is een baby uit de buurt met een ouder. De instructeur coacht de leerlingen om de ontwikkeling van de baby te observeren en de gevoelens van de baby te benoemen. Tijdens dit ervaringsgericht leren is de baby de “leraar” en leren kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en daarop te reflecteren.

Lees meer

Samen met een Virtual Reality bril spelenderwijs kennismaken met techniek (10 brillen rouleren in groepjes)

Lees meer

Extra menskracht om Tijd voor Toekomst in te voeren

Wij willen scholen helpen hun aanbod voor kinderen te verbeteren, te verbeteren en te verrijken. Het kost immers extra tijd, menskracht en daarmee geld om zoiets op te zetten. Het vraagt daarmee ook extra capaciteit van mensen. Vanuit Tijd voor Toekomst kan extra capaciteit geleverd worden. Mensen die weten hoe je zoiets aanpakt, dat eerder gedaan hebben en hoe je dat in een school succesvol kan opzetten.

Hoe kunnen scholen daar gebruik van maken?
Een aanvraag van een school voor ondersteuning in het kader van Tijd voor Toekomst loopt altijd via de betreffende gemeente. Scholen moeten daarom eerst in overleg met hun gemeenten. Eventuele aanvragen en toekenningen lopen altijd via de gemeente en zijn afhankelijk van de ruimte en prioriteiten die in een gemeente gesteld worden.

Onderzoek

We willen inzichtelijk maken hoe Tijd voor Toekomst het beste kan worden vormgegeven, welke impact het heeft op kinderen en schoolteams en welke impact het heeft op het toekomstperspectief van kinderen in de provincie Groningen. Daarom doet de Hanzehogeschool, samen met partners, onderzoek. We hebben daarbij aandacht voor een verandering in uitkomsten en voor het proces waarin het programma wordt ontwikkeld.

Onderzoek speelt op meerdere manieren een rol:

  1. Beschikbaar en toegankelijk maken van bestaande wetenschappelijke kennis over verlengde schooldagen en gelijke kansen. Deze vertalen naar de te ontwikkelen Dagprogrammering. De Innovatiebegeleiders worden met deze kennis gevoed.
  2. Samen met de belangrijkste stakeholders in en rondom de school komen tot een gedragen dagprogrammering. Bijvoorbeeld door het doen van een startanalyse en door de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een pilot.
  3. Voor het monitoren en evalueren van het proces en de opbrengsten van Tijd voor Toekomst. We kiezen voor een lerende evaluatie. Dit levert al tijdens het programma kennis op en geeft inzicht in uitkomsten. De verrijkte schooldag strekt zich uit over verschillende domeinen, is op scholen verschillend opgezet en heeft daardoor verschillende uitkomstmaten. Daarom houden we niet vast aan 1 set aan indicatoren en evalueren ook een deel van de onderzoeksmethoden.

Deelnemende scholen worden gedurende 2 jaar (2021-2023) gevolgd.  De gebeurt via vragenlijsten voor leerlingen en schoolteams, interviews met stakeholders en andere evaluatiemethoden. Het wordt gedaan ingezet door innovatiebegeleiders en onderzoekers. We zoeken een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de bestaande context van de school?
  • Wat is de input van Tijd voor Toekomst?
  • Hoe verloopt het veranderproces voor de ontwikkeling van Tijd voor Toekomst?
  • Hoe ziet de verandering eruit?
  • Wat is de impact van de verandering?

Op deelnemende scholen zijn de eerste vragenlijsten afgenomen (een zgn. nulmeting) en hebben innovatiebegeleiders het proces tot nu toe in kaart gebracht. Voor de scholen en gemeenten zijn factsheets ontwikkeld met de resultaten van het proces en de uitkomsten na een eerste jaar Tijd voor Toekomst. In oktober 2022 en juni 2023 volgen nog twee rondes waarin leerlingen en schoolteams worden bevraagd en het proces wordt geëvalueerd.

Monitoring gemeente Groningen

Binnen de gemeente Groningen wordt gewerkt met de verrijkte schooldag (VSD). Er zijn pilotprojecten op scholen in de wijken Beijum, Lewenborg, Korrewegwijk/ Indische buurt, Oosterparkwijk en Vinkhuizen.
Naast de projecten zelf worden de ervaringen en effecten ook goed gemonitord.

Er zijn 4 lijnen waarlangs de monitoring plaatsvindt:

Provinciale monitoring
De Hanze hogeschool voert in opdracht van Nationaal Programma Groningen een provincie-brede monitor uit. Zo houden we voor heel Groningen zicht op het verloop en vooral het effect van Tijd voor Toekomst. Zo kunnen we leren van de verschillen en voortbouwen op successen.

Gemeentelijke monitoring (afdeling O&S)
Er wordt monitoring uitgevoerd naar de voortgang en resultaten van het gehele sociale domein. Vanuit de visie van Positief opgroeien worden speerpunten en diverse indicatoren langdurig gevolgd. Ook de geformuleerde indicatoren voor de verrijkte schooldag worden hierin meegenomen.

Lerend netwerk wijk projectleiders.
Minimaal 5x per jaar komen de wijk projectleiders bij elkaar, om de voortgang te bespreken. De verrijkte schooldag wordt per pilot voortdurend bijgeschaafd en geoptimaliseerd.

Tussentijdse rapportages.
De pilots wordt gevraagd om tussentijdse rapportages aan te leveren. De verrijkte schooldag is onderdeel van de wijkplannen en deze wijkplannen worden jaarlijks geëvalueerd op proces en organisatie.

Ook een aanbod voor deze pagina?

Bent u aanbieder van programma’s, projecten of lessen waarvan u denkt dat deze voor scholen waardevol zijn. Aanbod dat een toevoeging kan zijn bij het invullen van de extra mogelijkheden, zoals bedoeld binnen Tijd voor Toekomst? Stuur dan een korte uitleg, bij voorkeur voorzien van een foto en contactpersoon. Wij zullen dan bekijken of we de informatie kunnen opnemen in ons overzicht op deze site.

Contact
  • © 2024 Tijd voor Toekomst - Alle rechten voorbehouden

Design en realisatie door Frissekom